Navigace úředním labyrintem: jak snáze zvládnout přepis auta

Převod vlastnického práva k automobilu vyžaduje jemnou znalost právních složitostí, kterými se tento proces řídí. Tento průvodce se orientuje ve složitostech spojených s převodem vozidla na nového majitele a osvětluje zásadní aspekty, jako je požadovaná dokumentace, dodržování právních rámců a procesní kroky. Ať už jste zkušený automobilový nadšenec, nebo se této transakce účastníte poprvé, věříme, že tento článek vám bude při přepisu nápomocný. 

Kde se přepis vyřizuje?

V současné době lze proces převodu vlastnictví vozidla bez problémů vyřídit na registru vozidel v rámci obcí s rozšířenou působností. To znamená, že neexistuje povinný požadavek na provedení převodu výhradně na obecním úřadě. Například pokud máte trvalé bydliště v Jihlavě, máte možnost přihlásit vozidlo na registru vozidel přímo v Jihlavě. Není tak nutné navštívit konkrétní úřad.

Vše musí proběhnout při jedné návštěvě úřadu, kde jsou buď přítomni původní i nový vlastník vozidla nebo jen jeden z nich s ověřenou plnou mocí od druhého.

Co s sebou?

Při cestě na úřad se ujistěte, že máte s sebou všechny potřebné doklady od vozidla, včetně velkého i malého technického průkazu.

Potřebovat budete doklady totožnosti, jako je občanský průkaz. Pokud kupující hodlá přepis vyřídit osobně, je nutná ověřená plná moc od prodávajícího. Nezapomeňte si s sebou vzít doklad o prodeji, jako je například kupní smlouva.

Také je nezbytná zelená karta, která slouží jako doklad o povinném ručení. Noví majitelé si musí toto pojištění zajistit ihned po podpisu kupní smlouvy. Musíte si také zajistit protokol o evidenční kontrole na kterékoli stanici technické kontroly, což je postup platný jak pro prodávajícího, tak pro kupujícího. Standardní cena za evidenční kontrolu je obvykle 400 Kč a je nezbytné si uvědomit, že protokol by neměl být ke dni převodu vozidla starší než 30 dnů.

Dále je třeba vyplnit formulář žádosti o registraci vozidla do registru silničních vozidel, který můžete vyplnit buď doma, nebo jej obdržíte přímo na přepážce.

Inspirace: Vyzvedli jste si vaše nové auto u prodejce a vyrážíte drandit silnicemi? Nezapomeňte si vaše nové auto pořádně vyčistit a provonět. Víte, jak udržovat interiér vašeho auta čistý? 

U osob samostatně výdělečně činných předložte místo občanského průkazu originál nebo ověřenou kopii živnostenského listu, koncesní listiny, osvědčení o činnosti apod. podle druhu činnosti. Pokud zastupujete právnickou osobu, předložte výpis z obchodního rejstříku, který nesmí být ke dni přepisu starší než 12 měsíců.

Photo by Vlad Deep on Unsplash

Všechny potřebné dokumenty přehledně:

  • Žádost o zápis změny vlastníka nebo provozovatele silničního vozidla
  • Občanské průkazy původního i nového vlastníka (pokud převod provádí pouze jeden z nich, pak místo občanského průkazu plná moc s úředně ověřeným podpisem)
  • U podnikatelů živnostenský list nebo koncesní listina, u firem/právnických osob notářsky ověřený výpis z obchodního rejstříku.
  • Potvrzení o zaplacení správního poplatku a u některých vozidel i ekologické daně – správní poplatek a ekologická daň se platí přímo na úřadě při převodu vozidla
  • Velký technický průkaz
  • Osvědčení o registraci vozidla (malý technický průkaz)
  • Platná zelená karta (pro nového majitele již musí být sjednáno povinné ručení).
  • Doklad o nabytí vozidla – kupní nebo leasingová smlouva, faktura, dědické rozhodnutí apod. 

Na nic nečekejte, lhůta pro přepis je omezená

Po uzavření kupní smlouvy začíná běžet desetidenní odpočet, během něhož musí být provedeno nové přihlášení vozidla. Obvykle prodávající a kupující provádějí přepis vozidla současně. 

Poskytnutí plné moci kupujícímu nezbavuje prodávajícího povinnosti zajistit řádný převod vozidla. Proto se nedoporučuje udělovat kupujícímu výhradní plnou moc bez ověření, že k převodu dojde ve stanovené zákonné lhůtě. Za nedodržení lhůty hrozí pokuta až do výše desítek tisíc. 

Důrazně doporučujeme zdržet se předání vozidla prodávajícímu, dokud nebude převod jednoznačně dokončen.

Náš tip: Rozhodli jste se prodat své auto? Věděli jste, že fotky špinavého a neuklizeného auta mohou výrazně snížit pravděpodobnost prodeje nebo prodloužit inzerující dobu? Před prodejem svého vozu ho pořádně vyčistěte – přečtěte si návod na kompletní umytí vašeho auta.

Průběh přepisu na úřadě 

Fotka od Ro Ma z Pixabay

Chcete-li zahájit převod vlastnictví vozidla, vyplňte požadovaný registrační formulář a předložte nezbytnou dokumentaci určenému úřadu. 

Spolu s formulářem poskytněte identifikační informace o novém vlastníkovi, včetně dokladu totožnosti. Právnické osoby musí navíc předložit výpis z veřejného rejstříku (datovaný v posledních 12 měsících) nebo plnou moc od oprávněného zástupce.

U osob samostatně výdělečně činných je povinné předložit živnostenský list, koncesní listinu, osvědčení o činnosti nebo rozhodnutí o registraci. Dbejte na to, aby byla veškerá dokumentace přesně vyplněna a předložena, což usnadní bezproblémový a rychlý převod vlastnictví vozidla.

Moderní úřady disponují vyvolávacím systémem a možností objednat se na konkrétní den a hodinu. Přepis vozidla tak zvládnete bez zbytečného čekání.

Evidenční kontrola 

Důležitým aspektem dodržování předpisů je komplexní evidenční kontrola vozidel prováděná ve stanicích technické kontroly. Při této kontrole se pečlivě porovnávají údaje uvedené v technickém průkazu se skutečným stavem vozidla a zajišťuje se soulad mezi zaznamenanými údaji a fyzickým stavem vozidla.

Při evidenční kontrole se pečlivě kontrolují klíčové prvky, jako je VIN (identifikační číslo vozidla), barva karoserie, typ motoru, počet sedadel, rozměry pneumatik a ráfků, výrobní štítky s údaji atp.

Po úspěšném dokončení je vydán platný protokol o registrační kontrole, který poskytuje záruku shody po dobu jednoho roku. Ten však od roku 2023 nemusíte mít sebou při vyřizování na příslušném úřadě. Úředník si tuto skutečnost ověří sám digitálně. 

Jak dlouho přepis trvá?

V případě, že máte potřebné dokumenty, je samotný přepis otázkou chvilky. V průměru se celý proces dá vyřídit v rámci nižších desítek minut. To se však odvíjí od aktuálního zatížení přepážek úřadu.  

Kdo převod platí?

Není zákonem stanovené, kdo bude za přepis platit. Proto je to na domluvě obou stran. Tato skutečnost by měla být dohodnuta ještě před koupí samotného vozu, aby posléze nevznikala jakákoli nedorozumění. 

Kolik přepis stojí?

Pokud vezmete v úvahu veškeré poplatky, které jsou spojené s přepisem auta, dostanete se na částku 1200 Kč. Ta zahrnuje poplatek za samotný převod 800 Kč, poplatek za evidenční kontrolu nebo poplatek za ověření podpisu. 

Pokud je vozidlo registrováno poprvé a nesplňuje předepsané emisní normy, pak ještě počítejte s ekologickou daní, která se vypočítává podle toho, jaké emise vůz produkuje. Stáří vozu se v potaz nebere.

Zajímavost: Znáte historii a příběh veteránů? 

Fotka od Ralph z Pixabay

Kdy bude potřeba plná moc?

Jsou případy, kdy je dosaženo dohody, že převod vozidla provede pouze jedna stran. A to buď prodávající, nebo kupující. Je tak nezbytné aby byla vystaveno zplnomocnění  pro přepis auta. Tento právní dokument zmocňuje určenou osobu k jednání jménem nepřítomné strany při realizaci převodu. 

Kromě toho je nezbytné, aby obě strany stanovily jasný komunikační protokol, který potvrdí úspěšné dokončení převodu. Například vzájemným rozhodnutím o způsobu výměny informací – sdílením kopie komplexního osvědčení o registraci po převodu. Tento přístup zajišťuje transparentní a zdokumentovaný proces, což zvyšuje efektivitu a spolehlivost transakce převodu vozu.

Závěrem

Přepis vozu slouží jako klíčový proces pro zajištění převodu vlastnictví a zachování se v souladu s předpisy. Tento postup zahrnuje ověření dokumentace, včetně údajů, jako je VIN, barva karoserie, typ motoru či počet sedadel.

Ať už se jedná o nákup nebo prodej vozidla, nelze přeceňovat význam transparentní komunikace a používání plných mocí při převodech na jednu stranu. Je také důležité být obeznámen s tím, jaké dokumenty jsou pro přepis potřeba. 

Článok sme pre vás pripravili v spolupráci s:
Jakub Novák, Obsahový specialista na optimalizaci webů z PoctiveSEO: Pomůžeme vám s viditelností webu, marketingem, PPC reklamou